Objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne Ministra Zdrowia

Michał Kowalski | 05.05.2019

Objaśnienia prawne Ministra Zdrowiado Prawa farmaceutycznego

Minister Zdrowia pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r.odpowiedział na wniosek RMiŚP z 18 lutego 2019 r. o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne w odniesieniu do zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie tej ustawy.


Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

Z powyższego pisma wynika, że Minister Zdrowia stoi na stanowisku, zgodnie z którym:

przepis art. 99 ust. 4 u.p.f. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. nie znajduje zastosowania do zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.W konsekwencji, podmiot, który uzyskał takie zezwolenie przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niespełnienie wymagań przewidzianych w art. 99 ust. 4 u.p.f., ani nie może zostać zobligowany do ich wypełnienia przez organ Państwowej Inspekcji Farmaceutyczne
..