Objaśnienia prawne

Wniosek Rzecznika MiŚP o wydanie objaśnień prawnych

Michał Kowalski | 28.01.2019

W dniu 28 stycznia 2019 r. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformowało m.in. na swojej stronie internetowej, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w sprawie przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

Z powyższej informacji wynika, że chodzi o stwierdzenie, czy kontrola formalna zwolnień lekarskich pracowników dokonywana na podstawie odpowiednich przepisów jest uprawnieniem czy obowiązkiem pracodawców.

Przepisy ustawy

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w art. 68 wskazuje, że:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 [chodzi o płatników składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych], są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

  2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich

Rozporządzenie

Wydane na powyższej podstawie prawnej Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich wskazuje na początku, że kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych

Rozporządzenie dodaje dalej, że do obowiązków płatnika składek należy także kontrola formalna zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy.


Treść wniosku RMiŚP

Z treści udostępnionego na stronie Biura RMiŚP skanu wniosku o wydanie objaśnień prawnych wynika, że przedmiotem objaśnień prawnych, o wydanie których zawnioskował Rzecznik, ma być wyjaśnienie, czy z przytoczonego wyżej przepisu ustawy wynika obowiązek czy jedyne uprawnienia przedsiębiorców do dokonywania kontroli ubezpieczonych do co prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

W przypadku uznania istnienia takiego obowiązku dokonywania kontroli Rzecznik wnosi także o wyjaśnienie, czy istnieje podstawa prawna do żądania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od przedsiębiorców obciążonych tem obowiązkiem składania formularzy lub innych dokumentów prezentujących wyniki kontroli.

W uzasadnieniu wniosku Rzecznik zwraca na rozbieżności poglądów doktryny prawa w pierwszej kwestii oraz na praktykę ZUS żądania od przedsiębiorców składania wyżej wymienionych dokumentów.

..