Objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne


Objaśnienia prawne to instytucja prawna wprowadzona przez ustawę z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646).


Definicja

Objaśnienia prawne to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania.


Kto wydaje objaśnienia prawne

Objaśnienia prawne są wydawane - w zakresie swojej właściwości - przez:

  1. właściwych ministrów oraz
  2. organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych (np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tryb wydawania objaśnień prawnych

Objaśnienia prawne są wydawane z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Cel objaśnień prawnych

Objaśnienia prawne nie są wiążące dla przedsiębiorców czy innych podmiotów prawa. Jak wskazuje to Prawo przedsiębiorców objaśnienia prawne są wydawane w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu projektu ustawy Prawo przedsiębiorców (tekst uzasadnienia jest dostępny na stronie internetowej Sejmu RP tutaj: druk sejmowy 2051) autorzy wskazali, że wydawanie m.in. objaśnień prawnychma być przejawem świadczenia swego rodzaju pomocy prawnej dla przedsiębiorców (i to pomocy, która z samego swojego założenia nie może spowodować żadnych szkód dla przedsiębiorców.


Miejsce i sposób publikacji objaśnień prawnych

Objaśnienia prawne są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwego ministra lub na stronie podmiotowej organu uprawnionego do wydawania objaśnień pod nazwą "objaśnienia prawne", wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia.


Zmiana objaśnień prawnych

Podmioty uprawnione do wydawania objaśnień prawnych mogą z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zmienić wydane objaśnienia prawne, jeżeli stwierdzą ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Skutki zastosowania się przedsiębiorcy do objaśnień prawnych

Prawo przedsiębiorców wskazuje w art. 35 ust. 1, że interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej.

Powyższy przepis prawa jest istotny dla przedsiębiorcy, który stosuje się do objaśnień prawnych, gdyż ustęp 3 wyżej wymienionego artykułu określa, że przytoczony przepis dotyczący interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przedsiębiorcy do objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej.

W uzasadnieniu projektu tej ustawy jego autorzy wskazali, iż:

Objaśnienia prawne nie będą wiążące dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie będzie mógł być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do treści objaśnień prawnych ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z objaśnień prawnych (...).

Prawo przedsiębiorców wskazuje także, że zmiana wydanych objaśnień prawnych nie ma wpływu na sytuację przedsiębiorców, którzy wcześniej zastosowali się do objaśnień prawnych w brzmieniu przed ich zmianą.


Utrwalona praktyka interpretacyjna a objaśnienia prawne

Prawo przedsiębiorców wprowadza także instytucję utrwalonej praktyki interpretacyjnej, którą są wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym - w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego - interpretacjach indywidualnych.

W pewnych przypadkach objaśnienia prawne mogą stanowić jednocześnie utrwaloną praktykę interpretacyjną. Wiecej tutaj.